Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

n
.
 
Khi ấy CànHoàng Long Đếthượng ở Chính Đại Quang Minh điện giám sát Bát Kỳ đệ tử, Cung vương (ý chỉ Hoằng Trú) đênđến thỉnh hoàng huynhthượng dùng cơm trưa, nhưng Cànhoàng Longthượng lại không chịu đi, thế là Hoằng TrúVương nói:''"Hoàng thượng bộ tưởng thần muốn mưamua chuộc sĩ tử nhân tâm sao?"''. Càn Long Đế làm bộ không nghe, liền rời đi. Phó Văn Trung (ý chỉ [[Phó Hằng]]) sau đó bèn nói với Vương rằng:''"Lời nói như vậy mà ngài dám nói với Hoàng thượng sao?"'', thế là HoằngVương Trúra biếtchiều sợ,suy ngày hômsợ sau cởi mũ dập đầu, Càn Long Đế bèn vỗ vai nói:''"Giả sử hôm qua trẫm mà đáp lại ngươi, thì cái tội đại bất kính cũng sẽ làm ngươi điêu đứnghãi. Ngươi dùng lời tuy khinh suất, song cũng là vì để trẫm mau dùng bữa, là vì tình cảm anh em mới nói thế, nên trẫm mới bỏ qua. Sau này chú ý ăn nói, đừng như vậy nữa"''. Từ đó tình cảm anh em như lúc ban đầu|||[[Khiếu đình tạp lục]] - Chiêu Liên}}
 
Ngày hôm sau, Vương cởi mũ dập đầu, hoàng thượng bèn vỗ vai nói:''"Giả sử hôm qua trẫm mà đáp lại ngươi, thì cái tội đại bất kính cũng sẽ làm ngươi điêu đứng. Ngươi dùng lời tuy khinh suất, song cũng là vì để trẫm mau dùng bữa, là vì tình cảm anh em mới nói thế, nên trẫm mới bỏ qua. Sau này chú ý ăn nói, đừng như vậy nữa"''. Từ đó tình cảm anh em như lúc ban đầu.|||[[Khiếu đình tạp lục]] - Chiêu Liên}}
 
Qua các đời Hòa vương phủ đều có phân chi tiểu tông nhỏ lẻ. Một số ít thì trở thành Nhàn tản Tông thất, nhưng không ít vẫn có tước hiệu. Đến Thanh mạt, có 5 chi tiểu tông có tước vị, trong 5 chi gần nhau ấy thì có 3 chi có hậu duệ đến thời hiện đại, đều là trứ danh thư pháp gia. Giới thiệu một chút: