Khác biệt giữa các bản “Browning M1917”

n
n
*{{flagcountry|Việt Nam Dân chủ Cộng hòa}} (Dùng trong chiến tranh Đông Dương)
*{{flagcountry|Cộng hòa Miền Nam Việt Nam}}(Dùng trong Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. Chống lại Thực dân Pháp và Chính quyền Sài Gòn Việt Nam Cộng hòa và Đế quốc Mỹ và các Đồng minh thân Mỹ)
*{{flagcountry|Quốc gia Việt Nam}}
*{{flagcountry|Việt Nam Cộng hòa}}
*{{flagcountry|Pháp}}