Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

n
* [[Thanh Cao Tông]] Càn Long Đế:
# [[Kế Hoàng hậu|Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi]] Na Lạp thị ([[Kế Hoàng hậu|Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu]]).
# [[Triết Mẫn Hoàng quý phi]] Phú Sát thị.
# [[Tuệ Hiền Hoàng quý phi]] Cao Giai thị.
# [[Triết Mẫn Hoàng quý phi]] Phú Sát thị.
# [[Thuần Huệ Hoàng quý phi]] Tô Giai thị.
# [[Thục Gia Hoàng quý phi]] Kim Giai thị.
# [[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
# [[Khánh Cung Hoàng quý phi]] Lục thị.
 
* [[Gia Khánh|Thanh Nhân Tông]] Gia Khánh Đế:
 
* [[Đạo Quang|Thanh Tuyên Tông]] Đạo Quang Đế:
# [[Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu|Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi]] Nữu Hỗ Lộc thị ([[Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu]]).
# [[Hiếu Tĩnh Thành hoàng hậu|Khang Từ Hoàng quý phi]] Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị ([[Hiếu Tĩnh Thành hoàng hậu]]).
# [[Trang Thuận Hoàng quý phi]] Ô Nhã thị.
 
* [[Thanh Văn Tông]] Hàm Phong Đế:
* [[Thanh Mục Tông]] Đồng Trị Đế:
# [[Thục Thận Hoàng quý phi]] Phú Sát thị.
# [[Cung Túc Hoàng quý phi]] A Lỗ Đặc thị.
# [[Hiến Triết Hoàng quý phi]] Hách Xá Lý thị.
# [[Cung Túc Hoàng quý phi]] A Lỗ Đặc thị.
# [[Đôn Huệ Hoàng quý phi]] Tây Lâm Giác La thị.