Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hồ sơ cung đình thời Thanh dưới triều đại Khang Hi rất khan hiếm, nên cũng không thực sự rõ bối cảnh từ khi Ô Nhã thị nhập cung đến khi chính thức trở thành tần phi. Sớm biết được, Ô Nhã thị nhập cung đã lãnh làm [[Quan nữ tử]], khi ấy Thanh triều chưa hoàn toàn định rõ cấp bậc như về sau, nên khi ấy Quan nữ tử chưa phải là danh vị tần phi, mà là một dạng cung nữ chuyện phụ trách rót trà. Xuất thân như vậy, thế mà về sau Ô Nhã thị lại có thể được đến Khang Hi Đế sủng ái, vì Khang Hi Đế sinh dục liên tiếp rất nhiều Hoàng tự, trở thành một trong những tần phi sinh dục nhiều nhất. Thế thì chắc chắn Ô Nhã thị có chỗ hơn người.
 
Năm Khang Hi thứ 17 ([[1678]]), ngày [[30 tháng 10]] (âm lịch), cung nhân Ô Nhã thị sinh Hoàng tứ tử '''Dận Chân''' (胤禛). Lúc này Ô Nhã thị chưa có thân phận, nên sau khi đầy tháng thì Khang Hi Đế đem Hoàng tử Dận Chân đưa cho [[Hiếu Ý Nhân hoàng hậu]] Đông Giai thị nuôi dưỡng. Một năm sau ([[1679]]), ngày [[13 tháng 10]] (âm lịch), Khang Hi Đế tấn phong cung nhân Ô Nhã thị làm '''Đức tần''' (德嬪). Do là người mới, Đức tần Ô Nhã thị có địa vị thấp kém nhất trong số các tần phi có tước vị khi ấy<ref>《有懷堂文稿》之冊貴嬪文:「皇帝若曰,惟稽古爰立六寢,即備九嬪,取像卿月之班,分屬參星之位,必求令質,始錫嘉名。爾某氏,選自良家,嫻茲內則,言歸永巷,不遺絲枲之功。俾贊長秋,克舉豆籩之職。宜申寶敬,往齎彝章,茲特冊爾為貴嬪。爾其勿違女師,益勤婦學。上以佐二南之化,下克為九御之宗,欽哉。」結合孝恭仁皇后包衣出身的家庭背景以及此文的大致撰寫時間,此人為德嬪的可能性是最大的。韓菼整理文集時,為尊者諱而將相關信息隱去。</ref><ref>《清实录·清圣祖实录·卷之八十五》康熙十八年。己未。冬。十月。壬戌朔。享太庙。上亲诣行礼......○甲戌。册封嫔吴雅氏为德嫔○乙亥。免山西文水、寿阳二县、本年分雹灾额赋有差......</ref>.
 
Năm Khang Hi thứ 20 ([[1681]]), ngày [[5 tháng 2]] (âm lịch), bà sinh ra 1 người con trai nữa, tên [[Dận Tộ]], là Hoàng tử thứ sáu của Khang Hi Đế. Sang năm sau ([[1682]]), ngày [[20 tháng 12]] (âm lịch), Đức tần Ô Nhã thị cùng [[Huệ phi (Khang Hy)|Huệ tần]] Na Lạp thị, [[Vinh phi (Khang Hy)|Vinh tần]] Mã Giai thị cùng [[Nghi phi (Khang Hy)|Nghi tần]] Quách Lạc La thị đồng thời phong [[Phi (hậu cung)|Phi vị]], do đó Ô Nhã thị được thăng lên '''Đức phi''' (德妃). Chủ vị tại [[Vĩnh Hòa cung]]. Năm ấy Ô Nhã thị vừa 22 tuổi<ref>《清实录·清圣祖实录·卷之九十九》康熙二十年。辛酉。十二月......○命大学士勒德洪、持节进封贵妃佟氏、为皇贵妃......惠嫔纳喇氏。为惠妃。册文曰......进封宜嫔郭罗洛氏、为宜妃。册文同○命侍郎额星格、持节进封德嫔吴雅氏、为德妃。册文曰、朕惟治本齐家、茂衍六宫之庆。职宜佐内、备资四德之贤。恪恭久效于闺闱。升序用光以纶綍。咨尔德嫔吴雅氏。柔嘉成性。淑慎持躬。动谐珩佩之和、克娴于礼。敬凛夙宵之节、靡懈于勤。兹仰承太皇太后慈谕、以册印、进封尔为德妃。尔其祗膺晋秩、副象服之有加。懋赞坤仪、迓鸿庥之方至。钦哉。侍郎杨正中、持节进封荣嫔马佳氏、为荣妃。册文同......</ref>.