Khác biệt giữa các bản “Thục Gia Hoàng quý phi”

n
 
Nội dung Tế văn của Thục Gia Hoàng quý phi:
{{Cquote|[[File:Qianlong Empress (2).jpg|thumb|trái|200px|Thục Gia Hoàng quý phi]]
{{Cquote|三宫示范,崇班襄内政之勤; 九御垂型,令德赞皇家之庆;考彝章以申速,為芬芯以增凄。尔淑嘉皇贵妃,秉资柔顺,赋性温恭。宜雅化于兰围,绩分种稜;播芳徽于柘馆,职佐蚕樂。式翊坤仪,毓金枝而衍瑞;克承慈豫,膺宝册以凝麻。弥章榆翟之辉,益表珩璜之度;何遽婴夫疯疾,竟莫接夫音尘。载考荣封,特颁初祭。鸣呼!节移葭珀,悼随宫线以俱添;礼奠椒觞,泽责天章而勿替。灵其不爽,尚克歆承。
 
.
Tam cung kỳ phạm, sùng ban tương nội chính chi cần; cửu ngự thùy hình, lệnh đức tán hoàng gia chi khánh; khảo di chương dĩ thân tốc, vi phân tâm dĩ tăng thê.
 
Nhĩ Thục HiaGia Hoàng quý phi, bỉnh tư nhu thuận, phú tính ôn cung. Nghi nhã hóa vu lan vi, tích phân chủng lăng; bá phương huy vu chá quán, chức tá tàm nhạc. Thức dực khôn nghi, dục kim chi nhi diễn thụy; khắc thừa từ dự, ưng bảo sách dĩ ngưng ma. Di chương du địch chi huy, ích biểu hành hoàng chi độ; hà cự anh phu phong tật, cánh mạc tiếp phu âm trần. Tái khảo vinh phong, đặc ban sơ tế.
 
Minh hô! Tiết di gia phách, điệu tùy cung tuyến dĩ câu thiêm; lễ điện tiêu thương, trạch trách thiên chương nhi vật thế. Linh kỳ bất sảng, thượng khắc hâm thừa.|||Tế văn của Thục Gia Hoàng quý phi}}