Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thượng Cách”

Trang mới: “'''Thượng Cách''' (chữ Hán: 17 tháng 11 năm 1770 - 12 tháng 4 năm 1833) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của…”
(Trang mới: “'''Thượng Cách''' (chữ Hán: 17 tháng 11 năm 1770 - 12 tháng 4 năm 1833) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh