Khác biệt giữa các bản “Dân chủ Athena”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
 
Timarchides: 447 - 446 TCN
Callimachus: 446 - 445 TCN
Lysimachides: 445 - 444 TCN; Hòa bình giữa Athena và Sparta
Hòa bình giữa Athena và Sparta
Pericles: 444 - 430 TCN
Apollodorus: 430 - 429 TCN
Người dùng vô danh