Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã thay đổi mức khóa của “Đảng Cộng sản Việt Nam” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:12, ngày 26 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))