Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{*}} [[Logical atomism]]
{{*}} [[Logicism]]
{{*}} [[NominalismChủ nghĩa duy danh]]
{{*}} [[Platonic realism]]
{{*}} [[Chủ nghĩa thực dụng]]
{{*}} [[PhilosophicalChủ realism|Realismnghĩa duy thực]]
}}