Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox basketball game”

Trang mới: “{{ infobox | bodyclass = {{#if:{{{secondleg|}}}||vevent}}<!-- Only emit hCalendar microformat (class="vevent") for single matches --> | title = {{{game_name|<i…”
(Trang mới: “{{ infobox | bodyclass = {{#if:{{{secondleg|}}}||vevent}}<!-- Only emit hCalendar microformat (class="vevent") for single matches --> | title = {{{game_name|<i…”)
 
(Không có sự khác biệt)