Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Viết trang mới”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Viết trang mới” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nguyễn Công Vượng (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Trần Nguyễn Minh Huy)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Viết trang mới” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))