Khác biệt giữa các bản “Phương trình bậc ba”

không có tóm lược sửa đổi
1) Nếu <Math>\Delta > 0</math>
 
:1.1) <math>|k|\leqslant1<1</math>: Phương trình có ba nghiệm
 
<center><math>x_1 = \frac{2\sqrt{\Delta}\cos\left(\frac{\arccos(k)}{3}\right)-b}{3a}</math>
<math>x_3 = \frac{2\sqrt{\Delta}\cos\left(\frac{\arccos(k)}{3}+\frac{2\pi}{3}\right)-b}{3a}</math></center>
 
:1.2) <math>|k|>1\geq1</math>: Phương trình có một nghiệm duy nhất
 
<center><math>x = \frac{\sqrt{\Delta}|k|}{3ak}\left(\sqrt[3]{|k|+\sqrt{k^2-1}}+\sqrt[3]{|k|-\sqrt{k^2-1}}\right)-\frac{b}{3a}</math></center>
Người dùng vô danh