Khác biệt giữa các bản “Hội nguyên”

*[[Thân Nhân Trung]] (申仁忠, 1419 - 1499) Hội nguyên năm 51 tuổi làm quan đến Hàn lâm viện Thừa chỉ kiêm [[Quốc tử giám]] Tế tửu
* [[Nhữ Đình Toản]] (汝公瓚, 1702 - 1773): Hội nguyên năm 35 tuổi, làm Tham tụng ([[Tể tướng]]), kiêm Quốc tử giám Tế tửu
*[[Nguyễn Bá Lân]] (阮伯麟, [[1700]]-[[1785]]): Hội nguyên năm 32 tuổi làm Bồi tụng (Phó Tể tướng) kiêm Quốc tử giám Tế tửu
*[[Ninh Tốn]] (寧遜, 1744 - 1795): Hội nguyên năm 34 tuổi, làm Bồi tụng (Phó Tể tướng), kiêm Quốc sử quán Toản tu
*[[Khiếu Năng Tĩnh]] (呌能靜, 1835 - 1919: Hội nguyên năm 45 tuổi làm quan đến Quốc tử giám Tế tửu Huế
Người dùng vô danh