Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo dân số”

| - || align="left" |'''Thế giới'''|| 7,733,550,458 || Tháng 9, 2019 || 100% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 001 || align="left" |'''{{flag|Trung Quốc}}'''{{ref|n2|n2}}||1,409421,773010,089500|| Tháng 129, 20172019 ||18,47%|| style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 002 || align="left" |'''{{flag|Ấn Độ}}'''|| 1,339372,813180,071565 || Tháng 129, 20172019 || 17,86% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 003 || align="left" |'''{{flag|Hoa Kỳ}}'''|| 324,559,699 ||Tháng 12, 2017 || 4,34% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]