Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phật giáo Nichiren”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
Nichiren đề xuất một hệ thống phân loại để xếp hạng chất lượng các tôn giáo và những trường phái Nichiren khác nhau có thể phù hợp hoặc tương phản mạnh mẽ với bất kỳ hình thái Phật giáo hay niềm tin tôn giáo nào khác. Trong Phật giáo Nhật Liên có hai phân bộ chính khác nhau cơ bản về việc Nichiren có thể được xem như là một vị bồ tát ở trần gian, một vị thánh, một người thầy vĩ đại hay như là một Đức Phật thực sự trong thời đại thứ ba của Phật giáo (thời Mạt pháp). Phật giáo Nhật Liên được tu tập trên toàn thế giới, với các môn đồ trên khắp Hoa Kỳ, Brazil và châu Âu, cũng như ở Hàn Quốc và Đông Nam Á. Các giáo phái lớn nhất là Soka Gakkai (Soka Gakkai International), Nichiren Shū, and Nichiren Shōshū.
 
'''Contents'''
 
·       1Thuyết pháp căn bản
 
·       2Nichiren
 
o   2.1Nichiren và thời đại của ông
 
o   2.2Tiến triển trong cuộc đời của Nichiren
 
§  2.2.1Giai đoạn đầu: Từ những nghiên cứu khởi đầu cho đến năm 1260
 
§  2.2.2Giai đoạn giữa: 1261–1273
 
§  2.2.3Giai đoạn cuối: 1274–1282
 
o   2.3 Những bài viết của Nichiren
 
·       3Tiến triển Hậu Nichiren ở Nhật Bản
 
o   3.Tiến triển ở Nhật Bản thời Trung cổ
 
o   3.2DTiến triển của những dòng chính
 
§  3.2.1Nguồn gốc của Trường phái Fuji
 
§  3.2.2Từ thế kỷ thứ 5 xuyên suốt đến đầu thế kỷ 19
 
§  3.2.3Thế kỷ 19: Từ Tokugawa đến các thời kỳ Meiji
 
o   3.3Tiến triển trong lịch sử Nhật Bản hiên đại
 
§  3.3.1Như một hình thái của chủ nghĩa quốc gia
 
§  3.3.2Như một hình thái của chủ nghĩa xã hội
 
§  3.3.3Trong xã hội và các phong traò tôn giáo mới
 
§  3.3.4Trong văn hóa và văn học
 
·       4Toàn cầu hóa
 
·       5Các danh sách của những trường phái và tổ chức chính
 
o   5.1Những trường phái của tăng giới Phật giáo Nichinren và những giáo đường chính của họ
 
o   5.2Các phong trào của thế kỷ 20 và các tổ chức phi giáo hội
 
·       6Xem thêm
 
·       7Các nguồn tham khảo
 
·       8Đọc thêm
 
o   8.1Các bản dịch những bài viết của Nichiren
 
o   8.2Anh ngữ
 
§  8.2.1Nghiên cứu gần đây
 
§  8.2.2ENhững tác phẩm bằng Anh ngữ, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20
 
o   8.3Nhật ngữ
 
·       9Các liên kết ngoài
 
<br />
 
== ts ==
 
* 1Basic teachings
* 2Nichiren
** 2.1Nichiren and his time
** 2.2Development during Nichiren's life
*** 2.2.1Early stage: From initial studies to 1260
*** 2.2.2Middle stage: 1261–1273
*** 2.2.3Final stage: 1274–1282
** 2.3Nichiren's writings
* 3Post-Nichiren developmeContennt in Japan
** 3.1Development in Medieval Japan
** 3.2Development of the major lineages
*** 3.2.1Origin of the Fuji School
*** 3.2.215th century through the early 19th century
*** 3.2.319th century: From Tokugawa to Meiji periods
** 3.3Development in modern Japanese history
*** 3.3.1As a form of nationalism
*** 3.3.2As a form of socialism
*** 3.3.3Within new social and religious movements
*** 3.3.4In culture and literature
* 4Globalization
* 5Lists of major schools and organizations
** 5.1Clerical Nichiren Buddhist schools and their head temples
** 5.220th-century movements and lay organizations
* 6See also
* 7References
* 8Further reading
** 8.1Translations of Nichiren's writings
** 8.2English
*** 8.2.1Recent scholarship
*** 8.2.2English-language works, late 19th and early 20th centuries
** 8.3Japanese
* 9External links
 
==Tham khảo==
5

lần sửa đổi