Khác biệt giữa các bản “Hội nguyên”

 
* [[Nhữ Đình Toản]] (汝公瓚, 1702 - 1773): Hội nguyên năm 35 tuổi, làm [[Tham tụng]] ([[Tể tướng]]), kiêm Quốc tử giám Tế tửu
*[[Nguyễn Bá Lân]] (阮伯麟, 1700-1785): Hội nguyên năm 32 tuổi làm [[Bồi tụng]] (Phó Tể tướng) kiêm Quốc tử giám Tế tửu
*[[Vũ Miên]] (武檰; 1718 - 1782): Hội nguyên năm 31 tuổi làm Hành [[Tham tụng]] kiêm Quốc tử giám Tế tửu, Quốc sử Tổng tài
*[[Ninh Tốn]] (寧遜, 1744 - 1795): Hội nguyên năm 34 tuổi, làm Bồi tụng (Phó Tể tướng), kiêm Quốc sử quán Toản tu
*[[Khiếu Năng Tĩnh]] (呌能靜, 1835 - 1919): Hội nguyên năm 45 tuổi làm quan đến Quốc tử giám Tế tửu Huế
Người dùng vô danh