Khác biệt giữa các bản “Tỉ trọng”

không có tóm lược sửa đổi
 
Tỷ trọng (RD) được tính như sau:
 
:<math>
RD = \frac{\rho_\mathrm{substance}}{\rho_\mathrm{reference}}\,
</math>
 
- Theo ASTM: tỷ trọng được xác định ở 60 độ F tức ở 15,6 độ
 
ngoài ra,muốn tính khối lượng(mass),ta cần lấy thể tích(volume)nhân cho tỷ trọng(density)
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh