Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hồ cầm”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Danh sách các loại hồ cầm ở Trung Quốc ==
Xem bài [[Danh sách nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc]]
*[[Nhị hồ]] (二胡); còn gọi ''Nam hồ'' ([[wikt:南|南]][[wikt:胡|胡]])
*[[Cao hồ]] (高胡); còn gọi ''Việt hồ'' ([[wikt:粤|粤]][[wikt:胡|胡]])
*[[Bản hồ]] (板胡)
*[[Kinh hồ]] (京胡)
*[[Kinh nhị hồ]] (京二胡)
*[[Trung hồ]] (中胡)
*[[Da hồ]] (椰胡)
*[[Nhị huyền]] (二弦)
*[[Đề cầm]] (提琴)
*[[Đại nghiễm huyền]] (大广弦)
*[[Đại đồng]] (大筒)
*[[Đại đồng huyền]] (大筒弦)
*[[Hòa huyền]] (和弦)
*[[Hồ lô hồ]] (葫芦胡)
*[[Mã cốt hồ]] (马骨胡)
*[[Thổ hồ]] (土胡)
*[[Giác hồ]] (角胡)
*[[Trụy hồ]] (坠胡)
*[[Trụy cầm]] (坠琴)
*[[Lôi cầm]] (雷琴)
*[[Tứ hồ]] (四胡)
*[[Tam hồ]] (三胡)
*[[Đại hồ]] (大胡)
*[[Đê hồ]] (低胡)
**[[Tiểu đê hồ]] (小低胡)
**[[Trung đê hồ]] (中低胡)
**[[Đại đê hồ]] (大低胡)
*[[Cách hồ]] (革胡)
**[[Đê âm cách hồ]] (低音革胡)
*[[Lạp nguyễn]] (拉阮)
**[[Đại lạp nguyễn]] (大拉阮)
*[[Bà cầm]] (琶琴)
**[[Đại bà cầm]] (大琶琴)
*[[Đê huyền cầm]] ([[wikt:低|低]][[wikt:絃|絃]][[wikt:琴|琴]])
*[[Ngưu thối cầm]] hay ''ngưu ba thối'' (牛腿琴 và 牛巴腿)
*[[Mã đầu cẩm]] (馬頭琴)
*[[Ngải tiệp khắc]] (艾捷克)
*[[Tát tha nhĩ]] (萨它尔)
 
==Những nhạc cụ tương tự ở các quốc gia châu Á==
Người dùng vô danh