Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Chen (ca sĩ)|Chen]]
* [[Baekhyun (ca sĩ)|Baekhyun]]
* [[Sehun (ca sĩ)|Sehun]]
{{col-4}}
;Nhóm nhỏ và nhóm nhạc dự án