Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Thanh Hải 2018
(Ninh Hạ 2018.)
(Thanh Hải 2018)
{{Quý Châu|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Quý Châu là đơn vị hành chính đông thứ mười chín về số dân, đứng thứ hai mươi lăm về kinh tế Trung Quốc với 35,5 triệu dân, tương đương với [[Maroc]] và GDP danh nghĩa đạt 1.481 tỉ NDT (223,8 tỉ USD) tương ứng với [[Hy Lạp]]. Quý Châu có chỉ số GDP đầu người đứng thứ hai mươi chín, đạt 41.244 NDT (tương ứng 6.233 USD).{{Nội Mông|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
{{Thanh Hải|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Thanh Hải là tỉnh dông thứ ba mươi một về số dân, đứng thứ ba mươi về kinh tế Trung Quốc với 5,9 triệu dân, tương đương với [[Turkmenistan]] và GDP danh nghĩa đạt 188,5 tỉ NDT (29,9 tỉ USD) tương ứng với [[Estonia]]. Thanh Hải có chỉ số GDP đầu người đứng thứ hai mươi ba đạt 47.690 NDT (tương ứng 7,207 USD).{{Nội Mông|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Nội Mông là đơn vị hành chính đông thứ hai mươi ba về số dân, đứng thứ hai mươi một về kinh tế Trung Quốc với 25 triệu dân, tương đương với [[Úc]] và GDP danh nghĩa đạt 1.729 tỉ NDT (261,3 tỉ USD) tương ứng với [[Phần Lan]]. Nội Mông có chỉ số GDP đầu người đứng thứ chín, đạt 68.303 NDT (tương ứng 10.322 USD).