Khác biệt giữa các bản “Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox military conflict
| conflict= Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963
| image= [[Hình:During ceremonies at Saigon, South Vietnam, the Vietnamese Air Force pledged its support for President Ngo Dinh Diem... - ThumbnailNARA - ARC 542189542330.pngtif|222px]]
| caption=Tổng thống Ngô Đình Diệm
| partof= [[Biến cố Phật giáo năm 1963]] trong [[Chiến tranh Việt Nam]]
| date= [[1 tháng 11|1]] – [[2 tháng 11]], 1963