Khác biệt giữa các bản “Bệnh máu trắng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
ICD9 = {{ICD9|208.9}} |
ICDO = 9800-9940 |
Image = |
Image =file:///storage/emulated/0/Download/benh-mau-trang-la-benh-gi-bb-baaabPNaBJ%20(1)%20(1).jpg |
Caption = |
OMIM = |
59

lần sửa đổi