Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Việt Nam|Kinh tế, chính trị, xã hội=Việt Nam đương đại}}
{| cellpadding="10" align="{{{align|right}}}" style="width:0; border-spacing:0px; text-align:center; background-color:#f9f9f9; border:1px solid #cccccc"
| style="border:solid 1px #cccccc" |{{Image label begin|image=Vietnam location map.svg|width={{{width| 200400 }}}|float={{{float|none}}}}}
{{Image label small|x=- 190|y=- 150|scale={{{width|-1}}}|text=[[Hà Nội|1]]}}
{{Image label small|x=- 230|y=- 650|scale={{{width|-1}}}|text=[[thành phố Hồ Chí Minh|2]]}}