Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
== Chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam ==
{{Việt Nam|Kinh tế, chính trị, xã hội=Việt Nam đương đại}}
{| class="sortable mw-collapsible" cellpadding="0" align="{{{align|right}}}" style="width:0; border-spacing:5px0px; text-align:center; background-color:#f9f9f9; border:1px0px solid #cccccc"
| style="border:solid 1px0px #cccccc" |{{Image label begin|image=Vietnam location map.svg|width={{{width|200}}}|float={{{float|none/right}}}}}
{{Image label small|x=- 95|y=- 75|scale={{{width|-1}}}|text=[[Hà Nội|1]]}}
{{Image label small|x=- 230|y=- 650|scale={{{width|-1}}}|text=[[thành phố Hồ Chí Minh|2]]}}