Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phú Châu (huyện)”

#Thành lập thị trấn [[An Phú (thị trấn)|An Phú]] trên cơ sở tách ấp Phước Thạnh của xã [[Đa Phước, An Phú|Đa Phước]] và một phần ấp 4 của xã [[Phước Hưng, An Phú|Phước Hưng]].
#Sáp nhập một phần ấp 1 của xã [[Vĩnh Lộc, An Phú|Vĩnh Lộc]] vào xã [[Phú Hữu, An Phú|Phú Hữu]] cùng huyện.
#Đến thời điểm năm [[1991]], huyện '''Phú Châu''' có 21 xã: [[Châu Phong, TânPhú Châu|Châu Phong]], [[Đa Phước, An Phú Châu|Đa Phước]], [[Khánh An, An Phú Châu|Khánh An]], [[Khánh Bình, An Phú Châu|Khánh Bình]], [[Lê Chánh, TânPhú Châu|Lê Chánh]], [[Long An, TânPhú Châu|Long An]], [[Long Phú, TânPhú Châu|Long Phú]], [[Nhơn Hội, An Phú Châu|Nhơn Hội]], [[Phú Hội, An Phú Châu|Phú Hội]], [[Phú Hữu, An Phú Châu|Phú Hữu]], [[Phú Lộc, TânPhú Châu|Phú Lộc]], [[Phú Vĩnh, TânPhú Châu|Phú Vĩnh]], [[Phước Hưng, An Phú Châu|Phước Hưng]], [[Quốc Thái, An Phú Châu|Quốc Thái]], [[Tân An, TânPhú Châu|Tân An]], [[Vĩnh Hậu, An Phú Châu|Vĩnh Hậu]], [[Vĩnh Hòa, TânPhú Châu|Vĩnh Hòa]], [[Vĩnh Hội Đông, An Phú Châu|Vĩnh Hội Đông]], [[Vĩnh Lộc, An Phú Châu|Vĩnh Lộc]], [[Vĩnh Trường, An Phú Châu|Vĩnh Trường]], [[Vĩnh Xương, TânPhú Châu|Vĩnh Xương]] và 2 thị trấn [[An Phú, (thịPhú trấn)Châu|An Phú]], [[Tân Châu, (thịPhú trấn An Giang)Châu|Tân Châu]].
*Ngày 13-11-1991, Quyết định số 373-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện '''Phú Châu''' thành hai huyện: '''[[An Phú, An Giang|An Phú]]''' và '''[[Tân Châu, An Giang|Tân Châu]]''':
#Huyện [[An Phú, An Giang|An Phú]] có thị trấn An Phú và 12 xã: Đa Phước, Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu, Phước Hưng, Quốc Thái, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường.