Khác biệt giữa các bản “Mạc Kính Vũ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trước đây, Mạc Kính Diệu sang đầu hàng nhà Thanh, ,chưa kịp nhận tước phong, Diệu đã mất, con Diệu là Kính Vũ nối nghiệp cha, tiếm xưng niên hiệu Thuận Đức, đặt tên giả cho Nguyên Thanh. Nhà Thanh trao cho chức An Nam đố thống sứ, theo như hiệu cũ mà nhà Thanh đã phong cho Đăng Dung khi trước.
Như vậy có thể Mạc Kính Khoan nhậnlà cha đẻ của Mạc Kính Vũ làm con nuôi và truyền ngôi cho còn MặcMạc Kính Diệu mới là cha nuôi của Mạc Kính Vũ.
 
==Xem thêm==
250

lần sửa đổi