Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
GRDP/GRDP bình quân.
(GRDP.)
(GRDP/GRDP bình quân.)
 
Vấn đề về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)]] Việt Nam năm 2018.
 
[[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP]]
 
[[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người]]
{| class="wikitable sortable mw-collapsible "
! width="1%" |Stt