Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tứ phân vị”

không có tóm lược sửa đổi
(Bài viết trước đã đưa ra sai công thức tính tứ phân vị, với tập dữ liệu tuyệt đối sạch, trong thực tế hiếm khi gặp trường hợp đặc biệt như vậy.)
Không có tóm lược sửa đổi
Giá trị tứ phân vị thứ hai Q2 chính bằng giá trị trung vị
 
Giá trị trungtứ phân vị thứ nhất Q1 bằng trung vị phần dưới
 
Giá trị trungtứ phân vị thứ ba Q3 bằng trung vị phần trên
 
Ví dụ: Tập dữ liệu bao gồm {5, 7, 9, 14, 25, 34, 48}
Người dùng vô danh