Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| data45 = {{{first_aired|{{{phát sóng đầu|}}}}}} {{#if: {{{last_aired|{{{phát sóng cuối|}}}}}}| – {{{last_aired|{{{phát sóng cuối|}}}}}}|}}{{#if:{{{phát sóng đầu 1|}}}| }}
 
| label46 = {{#if: {{{phát sóng đầu 1|}}} | <span style="font-weight: normal;">&nbspemsp;{{#if:{{{số mùa|}}}|Mùa 1|Phần 1}}</span>}}
| data46 = {{{phát sóng đầu 1|}}} {{#if: {{{phát sóng cuối 1|}}}| – {{{phát sóng cuối 1|}}}|}}
 
| label47 = {{#if: {{{phát sóng đầu 2|}}} | <span style="font-weight: normal;">&nbspemsp;{{#if:{{{số mùa|}}}|Mùa 2|Phần 2}}</span>}}
| data47 = {{{phát sóng đầu 2|}}} {{#if: {{{phát sóng cuối 2|}}}| – {{{phát sóng cuối 2|}}}|}}
 
| label48 = {{#if: {{{phát sóng đầu 3|}}} | <span style="font-weight: normal;">&nbspemsp;{{#if:{{{số mùa|}}}|Mùa 3|Phần 3}}</span>}}
| data48 = {{{phát sóng đầu 3|}}} {{#if: {{{phát sóng cuối 3|}}}| – {{{phát sóng cuối 3|}}}|}}
 
| label49 = {{#if: {{{phát sóng đầu 4|}}} | <span style="font-weight: normal;">&nbspemsp;{{#if:{{{số mùa|}}}|Mùa 4|Phần 4}}</span>}}
| data49 = {{{phát sóng đầu 4|}}} {{#if: {{{phát sóng cuối 4|}}}| – {{{phát sóng cuối 4|}}}|}}
 
| label50 = {{#if: {{{phát sóng đầu 5|}}} | <span style="font-weight: normal;">&nbspemsp;{{#if:{{{số mùa|}}}|Mùa 5|Phần 5}}</span>}}
| data50 = {{{phát sóng đầu 5|}}} {{#if: {{{phát sóng cuối 5|}}}| – {{{phát sóng cuối 5|}}}|}}