Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Cheers!/phản hồi”

Notification: listing at redirects for discussion of Tén Tằn. (TW)
(Notification: proposed deletion of Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà. (TW))
(Notification: listing at redirects for discussion of Tén Tằn. (TW))
 
Xin vui lòng xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời {{Tlc|proposed deletion/dated}} sẽ dừng [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình đề xuất xóa]], nhưng các [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình xóa]] khác tồn tại. Đặc biệt, quy trình [[Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh|xóa nhanh]] có thể dẫn đến việc xóa mà không cần thảo luận, và [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài|biểu quyết xóa bài]] cho phép thảo luận để đạt được [[Wikipedia:Đồng thuận|sự đồng thuận]] về việc xóa.<!-- Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa --> [[User talk:Mongrangvebet|'''''<span style="color:red">M</span><span style="color:red">ø</span><span style="color:orange">ñg</span><span style="color:orange">ζ</span><span style="color:green">∀</span>'''''<span style="color:green">n</span><span style="color:blue">g√∑</span>''<span style="color:violet">ß∃</span><span style="color:purple">†</span>'']] 05:45, ngày 20 tháng 5 năm 2019 (UTC)
{{subst:RFDNote|1=Tén Tằn}} Nguyễn Đức Minh ([[Thành_viên:Minhngoc25a|Thông tin]]) ([[Thảo_luận_thành_viên:Minhngoc25a|Thảo luận]]) ([[Đặc biệt:Gửi thư/Minhngoc25a|Gửi thư cho tôi]]). 15:48, ngày 26 tháng 10 năm 2019 (UTC)