Khác biệt giữa các bản “Đoan Hùng (thị trấn)”

Trang mới: “Thị trấn Đoan Hùng là huyện lị của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, là hợp của 2 dòng sông: sông Lô và sông Chảy. Phía Bắc gi…”
(Trang mới: “Thị trấn Đoan Hùng là huyện lị của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, là hợp của 2 dòng sông: sông Lô và sông Chảy. Phía Bắc gi…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh