Khác biệt giữa các bản “Hoán vị”

or thành và
n (Đã thêm định nghĩa và làm ví dụ rõ ràng hơn để người đọc dễ thấy hơn khi vào thư viện chữ wikipedia, tránh khi tìm thấy thứ mình cần như tôi.)
(or thành và)
Trong ví dụ trên, chúng ta có ''n'' = 10 và ''r'' = 3, vậy số hoán vị là: P(10,3) = 720.
 
Những cách ký hiệu cũ bao gồm: <sup>''n''</sup>P<sub>''r''</sub>, P<sub>''n'',''r''</sub>, or <sub>''n''</sub>P<sub>''r''</sub>.
 
== Đại số trừu tượng ==