Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số dư”

(Tạo với bản dịch của trang “Remainder”)
 
Một số dư duy nhất có thể thu được trong trường hợp này bằng một số quy ước như luôn lấy giá trị dương của ''s'' .
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo|2}}
<references />
==Sách tham khảo==
* {{citation|first1=Ron|last1=Larson|first2=Robert|last2=Hostetler|title=Precalculus:A Concise Course|year=2007|publisher=Houghton Mifflin|isbn=978-0-618-62719-6|url-access=registration|url=https://archive.org/details/precalculusconci00lars}}
* {{citation|first=Oystein|last=Ore|year=1988|origyear=1948|title=Number Theory and Its History|publisher=Dover|isbn=978-0-486-65620-5}}
* {{citation|first=Joseph J.|last=Rotman|year=2006|title=A First Course in Abstract Algebra with Applications|edition=3rd|publisher=Prentice-Hall|isbn=978-0-13-186267-8}}
* {{citation|last=Smith|first=David Eugene|title=History of Mathematics, Volume 2|year=1958|origyear=1925|publisher=Dover|location=New York|isbn=0486204308}}
 
== Sách tham khảo ==