Khác biệt giữa các bản “Hưng Hoá Tồn Tưởng”

không có tóm lược sửa đổi
Ở hội của [[Thiền sư]] [[Tam Thánh Huệ Nhiên]] (三聖慧然), Sư làm Thủ toạ, thường nói:Ta nhắm phương Nam đi hành cước, một phen gặp được đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra một người hội Phật pháp. Tam Thánh nghe được nói: Ngươi đủ con mắt gì mà nói thế ấy? Sư liền hét. Tam Thánh nói: Phải là ngươi mới được. Thiền Sư Ðại Giác nghe chuyện này mong có ngày gặp sư để thử tài.
 
Sau sư đến làm Viện Chủ dưới hội của Thiền Sư Ngụy Phủ Đại Giác(một đệ tử đắc pháp khác của Lâm tế), rồi được triệt ngộ. Công án ghi lại như sau:<blockquote>Một hôm Thiền Sư Đại Giác hỏi :Viện chủ! Ta nghe ông nói :Nhắm phương Nam đi hành cước, một phen gặp được đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra một người hội Phật pháp, ông y cứ vào đạo gì mà nói như thế? Sư liền hét, Ðại Giác liền đánh, Sư lại hét, Ðại Giác lại đánh. .
 
Hôm sau, Sư đi ngang qua pháp đường, Ðại Giác gọi: Viện chủ, ta vẫn còn nghi hai tiếng hét của ông hôm qua. Sư lại hét, Ðại Giác lại đánh. Sư lại hét, Ðại Giác lại đánh. Sư bèn nói: Tôi ở chỗ sư huynh Tam Thánh học được câu khách chủ, nay bị sư huynh bẻ gẫy rồi, xin cho tôi pháp môn an lạc. Ðại Giác bảo: Cái gã mù, đến trong ấy đã chịu thua, cổi áo nạp ra đánh đòn một trận.Ngay đây, Sư ngộ được chổ Lâm Tế ngày trước bị Hoàng Bá cho ăn 3 lần gậy.</blockquote>Sư đến trụ trì tại Hưng Hóa Tự (興化寺) ở Ngụy Phủ (魏府) và tuyên xướng tông phong của mình. Và từng hiệu đính bản Lâm Tế Lục (臨濟錄).