Khác biệt giữa các bản “Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 – 2021”

→‎Tỉnh Thanh Hóa: Xã Minh Sơn không có nằm trong số các xã sáp nhập
(→‎Tỉnh Thanh Hóa: Xã Minh Sơn không có nằm trong số các xã sáp nhập)
* Huyện [[Thường Xuân]]: sáp nhập xã Xuân Cẩm vào thị trấn Thường Xuân. (đã thực hiện)
* Huyện [[Tĩnh Gia]]: sáp nhập xã Triêu Dương vào xã Hải Lĩnh; sáp nhập xã Hùng Sơn vào xã Các Sơn; sáp nhập xã Hải Hòa vào thị trấn Tĩnh Gia. (đã thực hiện)
* Huyện [[Triệu Sơn]]: chuyển xã Tân Ninh thành thị trấn Nưa; sáp nhập các xã Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn và một phần các xã Dân Lực, Dân Quyền vào thị trấn Triệu Sơn để mở rộng thị trấn Triệu Sơn. (đã thực hiện)
* Huyện [[Vĩnh Lộc]]: sáp nhập xã Vĩnh Ninh và Vĩnh Khang thành xã Ninh Khang; sáp nhập xã Vĩnh Minh và xã Vĩnh Tân thành xã Minh Tân; sáp nhập xã Vĩnh Thành vào thị trấn Vĩnh Lộc. (đã thực hiện)
* Huyện [[Yên Định]]: sáp nhập xã Yên Giang vào xã Yên Phú; sáp nhập xã Yên Bái vào xã Yên Trường; sáp nhập xã Định Tường vào thị trấn Quán Lào. (đã thực hiện)