Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

n
::Điều kiện: Cả bazơ và muối tham gia phải tan. Sản phẩm phải có kết tủa hoặc khí bay lên
::VD: Ca(OH)<sub>2</sub> + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> -> CaCO<sub>3</sub> ↓ + 2NaOH
 
::
*'''<u>Muối tác dụng với kim loại: Muối tác dụng với bazơkim loại sẽ cho ra muối mới và kim loại mớimớ</u>i'''
::
:
*Muối tác dụng với kim loại: Muối tác dụng với bazơ sẽ cho ra muối mới và kim loại mới
 
::Điều kiện: Kim loại riêng lẻ phải đứng trước kim loại trong muối trong dãy điện hoá
::VD: Mg + CuSO<sub>4</sub> -> MgSO<sub>4</sub> + Cu ↓
:
*'''<u>Muối tác dụng với muối: Muối khi tác dụng với muối sẽ cho ra 2 muối mới</u>'''
 
::Điều kiện: Cả hai muối tham gia phải tan. Ít nhất một trong 2 muối mới phải kết tủa
1

lần sửa đổi