Khác biệt giữa các bản “Phần mềm xử lý bảng tính”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Phần mềm xử lý bảng tính''' hay '''Bảng tính''' là một [[phần mềm ứng dụng]] dùng để tổ chức, phân tích và lưu trữ dữ liệu thông qua các bảng biểu.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/spreadsheet|website=merriam-webster.com|publisher=[[Merriam-Webster]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích sách|title=American Heritage Dictionary of the English Language|date=2011|publisher=Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company|edition=5th|quote=A software interface consisting of an interactive grid made up of cells in which data or formulas are entered for analysis or presentation.}}</ref><ref>{{chú thích sách|title=Collins English Dictionary – Complete and Unabridged|date=2014|publisher=HarperCollins Publishers|edition=12th|quote=(Computer Science) a computer program that allows easy entry and manipulation of figures, equations, and text, used esp for financial planning and budgeting}}</ref> Bảng tính được phát triển như là mô phỏng bằng máy tính các bảng tính toán trên giấy.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://whatis.techtarget.com/definition/spreadsheet|website=WhatIs.com|publisher=[[TechTarget]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref> Chương trình hoạt động trên dữ liệu nhập vào trong các ô của một bảng. Mỗi ô có thể chứa dữ liệu số hoặc văn bản, hoặc kết quả của công thức tự động tính toán và hiển thị một giá trị dựa trên nội dung của những ô khác. Một bảng tính cũng có thể là một tài liệu điện tử.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://www.dictionary.com/browse/spreadsheet|website=Dictionary.com Unabridged|publisher=Random House, Inc|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích web|last1=Beal|first1=Vangie|title=spreadsheet|url=http://www.webopedia.com/TERM/S/spreadsheet.html|website=webopedia|publisher=[[QuinStreet]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích web|title=Spreadsheet|url=http://www.computerhope.com/jargon/s/spreadsh.htm|website=Computer Hope|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref>
'''Phần mềm xử lý bảng tính''' hay '''Bảng tính''' là một [[phần mềm ứng dụng]] dùng để tổ chức
, phân tích và lưu trữ dữ liệu thông qua các bảng biểu.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/spreadsheet|website=merriam-webster.com|publisher=[[Merriam-Webster]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích sách|title=American Heritage Dictionary of the English Language|date=2011|publisher=Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company|edition=5th|quote=A software interface consisting of an interactive grid made up of cells in which data or formulas are entered for analysis or presentation.}}</ref><ref>{{chú thích sách|title=Collins English Dictionary – Complete and Unabridged|date=2014|publisher=HarperCollins Publishers|edition=12th|quote=(Computer Science) a computer program that allows easy entry and manipulation of figures, equations, and text, used esp for financial planning and budgeting}}</ref> Bảng tính được phát triển như là mô phỏng bằng máy tính các bảng tính toán trên giấy.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://whatis.techtarget.com/definition/spreadsheet|website=WhatIs.com|publisher=[[TechTarget]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref> Chương trình hoạt động trên dữ liệu nhập vào trong các ô của một bảng. Mỗi ô có thể chứa dữ liệu số hoặc văn bản, hoặc kết quả của công thức tự động tính toán và hiển thị một giá trị dựa trên nội dung của những ô khác. Một bảng tính cũng có thể là một tài liệu điện tử.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://www.dictionary.com/browse/spreadsheet|website=Dictionary.com Unabridged|publisher=Random House, Inc|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích web|last1=Beal|first1=Vangie|title=spreadsheet|url=http://www.webopedia.com/TERM/S/spreadsheet.html|website=webopedia|publisher=[[QuinStreet]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích web|title=Spreadsheet|url=http://www.computerhope.com/jargon/s/spreadsh.htm|website=Computer Hope|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref>
 
Người dùng bảng tính có thể điều chỉnh bất kỳ giá trị được lưu trữ và quan sát ảnh hưởng về giá trị tính toán. Điều này làm cho các bảng tính hữu ích cho các phân tích "Nếu - thì" vì nhiều trường hợp có thể được khảo sát nhanh chóng mà không cần tính toán lại bằng tay. Phần mềm bảng tính hiện đại có thể có nhiều sheet tương tác, và có thể hiển thị dữ liệu hoặc là dưới dạng văn bản và chữ số, hoặc dưới dạng đồ họa.