Khác biệt giữa các bản “Tử Tâm Ngộ Tân”

 
== Pháp Ngữ ==
Giờ tiểu tham, Sư đưa cây phất tử lên nói: Xem! Xem! Phất tử bệnh hay Tử Tâm bệnh? Phất tử an hay Tử Tâm an? Phất tử xỏ thấu Tử Tâm, Tử Tâm xỏ thấu phất tử. Chính ngay khi này gọi phất tử lại là Tử Tâm, gọi Tử Tâm lại là phất tử, cứu kính phải nói thế nào? Sư im lặng giây lâu nói: Chớ đem phải quấy đến ta biện, phù sanh xuyên tạc chẳng can nhau. Có vị Tăng hỏi câu rốt sau. Sư nói kệ:
 
Có vị Tăng hỏi câu rốt sau. Sư nói kệ:
 
                      ''''' ''''' Một câu ở rốt sau,
                        Bình sanh thích mắng người,
 
                         Chỉ vì thường ưa sống. "
 
== Tham khảo ==