Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2019”

 
<!--Update team positions here-->
|team1=TTPTVTFC|team2=PVFTTPT|team3=VTFCPVF|team4=LXHL|team5=DHVP|team6=BNFC
 
<!--Update team qualifications here (defined below)-->
|win_BNFC=0|draw_BNFC=0|loss_BNFC=0|ga_BNFC=0|gf_BNFC=0|status_BNFC= <!--Bắc Ninh-->
|win_DHVP=0|draw_DHVP=0|loss_DHVP=2|ga_DHVP=8|gf_DHVP=2|status_DHVP= <!--Đào Hà Vĩnh Phúc-->
|win_LXHL=0|draw_LXHL=1|loss_LXHL=01|ga_LXHL=13|gf_LXHL=1|status_LXHL= <!--Luxury Hạ Long-->
|win_TTPT=1|draw_TTPT=1|loss_TTPT=0|ga_TTPT=2|gf_TTPT=5|status_TTPT= <!--Tuấn Tú Phú Thọ-->
|win_VTFC=12|draw_VTFC=0|loss_VTFC=1|ga_VTFC=3|gf_VTFC=57|status_VTFC= <!--Trẻ Viettel-->
 
<!--Team definitions (wikilinks in table)-->|