Khác biệt giữa các bản “Trương Mạc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Trương Mạo được mời vào công phủ, vì là con nhà quyền quý mà được phong làm Kị đô úy, chuyển làm Thái thú Trần Lưu (thuộc Duyện châu). Năm [[190]], Trương Mạo cùng Tào Tháo hưởng ứng [[Viên Thiệu]], hợp quân chư hầu [[chiến dịch chống Đổng Trác|chống lại quyền thần Đổng Trác]].
 
Các chư hầu tập kết tại huyện Hoài, quận [[Hà Nội (quậnTrung Quốc)|Hà Nội]]<ref>Phía tây nam Vũ Thiệp, [[Hà Nam, Trung Quốc]]</ref>, huyện Dương Trạc quận Dĩnh Xuyên, huyện Toan Cức<ref>Phía bắc huyện Diên Tân</ref> và phía bắc huyện Nghiệp<ref>Phía tây Lâm Chương</ref>.
Đầu năm [[191]], thấy [[Đổng Trác]] đốt kinh thành [[Lạc Dương]] bỏ chạy về [[Trường An]], [[Tào Tháo]] kiến nghị Viên Thiệu ra quân truy kích nhưng Thiệu không dám ra quân. Tào Tháo đòi đi đánh. Trương Mạo cũng đồng tình, trách cứ Viên Thiệu trước chư hầu<ref>Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 355</ref>. Viên Thiệu bất đắc dĩ cho Tào Tháo vài ngàn quân đi. Trương Mạo cũng sai Vệ Tư dẫn binh theo Tào Tháo. Khi chưa tiến đến Thành Quần<ref>phía bắc Trịnh Châu</ref>, vì ít quân nên Tào Tháo bị tướng của Đổng Trác là [[Từ Vinh]] đánh bại, quân chết quá nửa.