Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tây Đường Trí Tạng”

Không có tóm lược sửa đổi
Sau khi Mã Tổ thị diệt vào năm thứ bảy đời Đường Trinh Nguyên, đại chúng thỉnh sư khai đường thuyết pháp. Sau sư đến trụ trì và xiển dương tông phong tại Tây Đường Tự.
 
Ngày mùng 8 tháng 4 năm Nguyên Hòa thứ chín, sư qui tịch, thọ 80 tuổi, tăng lạp 55. [[Đường Hiến Tông|Hiến Tông]] sắc hiệu là Đại Tuyên Giáo Thiền Sư, tháp tênhiệu Nguyên Hòa Chứng Chân. Đến đời [[Đường Mục Tông|Mục Tông]] ban hiệu lại Đại Giác Thiền Sư.
 
== Tham Khảo ==