Khác biệt giữa các bản “Nhóm ngôn ngữ Ijaw”

Phân loại nội bộ sau đây dựa theo Jenewari (1989) và Williamson & Blench (2000).
 
* Đông
**[[Tiếng Nkoroo|Nkoroo]]
** Nkorooo
**[[Tiếng Kalabari|Kalabari]] (Bonny/IbanIbani, Okrika/Kirike)
**[[Tiếng Ijo Đông Nam|Ijo Đông Nam]]
*** Nembe
*** Akass Akassa
* Tây (hoặchay Trung)
**[[Tiếng Izon |Izon]]
**Inland Ijo nội địa
***[[Tiếng Biseni|Biseni]]
*** Bisen
***[[Tiếng Akita|Akita]] (Okordia)
***[[Tiếng Oruma|Oruma]]
 
Blench (2019) thì đưa nhánh Ijo Đông Nam vào nhánh ''Tây'' (hoặc ''Trung tâm'').<ref name="BlenchAtlas4">{{Chú thích sách|title=An Atlas of Nigerian Languages|last=Blench|first=Roger|publisher=Kay Williamson Educational Foundation|year=2019|isbn=|edition=4th|location=Cambridge|pages=}}</ref>
 
* Đông
**[[Tiếng Nkoroo|Nkoroo]]
** Noooo
**[[Tiếng KalabarKalabari|Kalabari]] (Bonny/IbanIbani, Okrika/Kirike)
* Tây (hoặchay Trung)
**[[Tiếng Ijo Đông Nam|Ijo Đông Nam]]
*** Nembe
*** Akass Akassa
** IjoIzon–Ijo nội địa-Ijon
***[[Tiếng Izon |Izon]]
***Inland Ijo nội địa
****[[Tiếng Biseni|Biseni]]
**** Bisen
****[[Tiếng Akita|Akita]] (Okordia)
****[[Tiếng Oruma|Oruma]]
 
== Giáo dục và truyền thông ==