Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin người dùng”

Cập nhật theo bên frwiki
(Cập nhật theo bên frwiki)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Thanh đầu trang
------------>
<div style="widthdisplay:39%; float:leftflex; heightflex-direction:4px row; backgroundmargin:{{{c1|#CC0000}}} .5em 0 1em 0;"> </div>
<div style="width:39 25%; float: left; height: 4px; background:{{{c2| #3366BB}}}990000;"> </div>
<div style="width:22 25%; float: left; height: 4px; background:{{{c3| #27AA65}}}339966;"> </div>
<div style="width: 25%; float: left; height: 4px; background: #A7D7F9;"></div>
<div style="width: 25%; float: left; height: 4px; background: #666666;"></div>
</div>