Khác biệt giữa các bản “Đức Linh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chủ tịch HĐND = Trần Mậu Mầu
| Bí thư huyện ủy = Huỳnh Đa Trung
| phân chia hành chính = 2 thị trấn và 1110
| mã hành chính = 600
| mã bưu chính =
 
== Hành chính ==
Các đơn vị hành chính của Đức Linh gồm 2 thị trấn và 1110 xã:
* 2 thị trấn: [[Võ Xu]] (thành lập 1999, đô thị loại V, huyện lị), [[Đức Tài]] (thành lập 1999, đô thị loại V).
* 1110 xã: [[Đa Kai]], [[Đông Hà, Đức Linh|Đông Hà]], [[Đức Chính, Đức Linh|Đức Chính]], [[Đức Hạnh, Đức Linh|Đức Hạnh]], [[Đức Tín]], [[Mê Pu]], [[Nam Chính, Đức Linh|Nam Chính]], [[Sùng Nhơn]], [[Tân Hà, Đức Linh|Tân Hà]], [[Trà Tân, Đức Linh|Trà Tân]], [[Vũ Hòa, Đức Linh|Vũ Hòa]].
Dự kiến 2030, thị trấn Võ Xu là đô thị loại IV, trung tâm phát triển kinh tế Đức Linh.
 
Ngày 1-1-2004, chia xã Trà Tân thành 2 xã: Trà Tân và Đông Hà; chia xã Đức Hạnh thành 2 xã: Đức Hạnh và Đức Tín.
 
DựNgày kiến sau năm 203021-11-2019, xã Nam Chính sẽlại được sáp nhập vào xã Đức Chính.
 
==Kinh tế - xã hội==