Khác biệt giữa các bản “Triệu Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[25 tháng 11]] năm [[1994]], thành lập xã Bình Sơn trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Thọ Bình.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, chuyển xã Tân Ninh thành thị trấn Nưa; sáp nhập các xã Minh Dân, Minh Châu vào thị trấn Triệu Sơn.<ref name="Nghị quyết 786">http://baothanhhoa.vn/thoi-su/trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-786-nq-ubtvqh14-ve-viec-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-thanh-hoa/110577.htm</ref>
 
Huyện Triệu Sơn có 2 thị trấn và 32 xã như hiện nay.