Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

Ngày [[30 tháng 1]] năm [[1985]], thành lập thị trấn Văn Quan - thị trấn huyện lị huyện Văn Quan - trên cơ sở tách 768 ha đất thuộc xã Xuân Mai, 132 ha đất thuộc xã Vĩnh Lại và 268 ha đất thuộc xã Đại An.
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], sáp nhập 3 xã Phú Mỹ, Việt Yên và Vân Mộng thành xã Mỹ Liệt; sáp nhập 3 xã Chu Túc, Đại An và Tràng Sơn thành xã An Sơn; giải thể 2 xã Vĩnh Lại và Xuân Mai; sáp nhập xã Văn An, xã Song Giang và 3 thôn thuộc xã Vĩnh Lại (Nảm Lải, Nà Bung, Nà Sùng) thành xã Điềm He; sáp nhập 5 thôn thuộc xã Xuân Mai (Cưởm Trên, Cưởm Dưới, Bản Dạ, Khòn Đon, Khòn Khẻ) vào xã Bình Phúc; sáp nhập thôn Bản Coóng thuộc xã Xuân Mai và 2 thôn thuộc xã Vĩnh Lại (Nà Lộc, Bản Bác) vào thị trấn Văn Quan.:
*Sáp nhập xã Văn An, xã Song Giang và 3 thôn thuộc xã Vĩnh Lại (Nảm Lải, Nà Bung, Nà Sùng) thành xã Điềm He.
*Sáp nhập 5 thôn thuộc xã Xuân Mai (Cưởm Trên, Cưởm Dưới, Bản Dạ, Khòn Đon, Khòn Khẻ) vào xã Bình Phúc.
*Sáp nhập thôn Bản Coóng thuộc xã Xuân Mai và 2 thôn thuộc xã Vĩnh Lại (Nà Lộc, Bản Bác) vào thị trấn Văn Quan.
 
Từ đó, huyện Văn Quan có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.