Khác biệt giữa các bản “Châu Thành, An Giang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Huyện Châu Thành thuộc tỉnh [[An Giang]] ngày nay chính là quận Châu Thành thuộc [[Long Xuyên (tỉnh)|tỉnh Long Xuyên]] thời Pháp thuộc. Địa bàn [[Long Xuyên|thành phố Long Xuyên]] ngày nay khi đó vẫn nằm trong quận Châu Thành.
 
== Lịch sử ==
'''Châu Thành''' là một huyện đồng bằng ở tây nam bờ [[sông Hậu]] của tỉnh [[An Giang]], [[Việt Nam]], được thành lập khi huyện [[Châu Thành X]] được tách ra thành 2 huyện Châu Thành và [[Thoại Sơn, An Giang|Thoại Sơn]], theo Quyết định số 300/CP ngày [[23 tháng 8]] năm [[1979]] của [[Chính phủ Việt Nam|Hội đồng Chính phủ Việt Nam]], về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang. Trước 1975, nó thuộc [[long Xuyên (tỉnh)|tỉnh Long Xuyên]].
*Quyết định '''56-CP'''<ref name=TP01>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-56-CP-hop-nhat-huyen-thuoc-tinh-An-Giang-vb58600t17.aspx Quyết định 56-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện [[Huệ Đức, An Giang|Huệ Đức]] và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành.
*Quyết định '''181-CP'''<ref name=181CP>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-181-CP-dieu-chinh-dia-gioi-doi-ten-xa-thi-tran-tinh-An-Giang-vb57556t17.aspx Quyết định 181-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang:
#Tách ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã [[Hòa Bình Thạnh, Châu Thành (An Giang)|Hòa Bình Thạnh]], một phần ấp Bình Phú của xã [[Bình Hòa, Châu Thành (An Giang)|Bình Hòa]], một phần đất ấp Bình Thạnh (Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường [[Bình Đức, Long Xuyên|Bình Đức]], thị xã [[Long Xuyên]], lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn [[An Châu, Châu Thành (An Giang)|An Châu]].
#Tách ấp Bình An của xã [[Bình Thủy, Châu Phú|Bình Thủy]], ấp An Hòa của xã [[Bình Hòa, Châu Thành (An Giang)|Bình Hòa]] lập thành một xã lấy tên là xã [[An Hòa, Châu Thành (An Giang)|An Hòa]].
#Tách ấp Hòa Lợi của xã [[Hòa Bình Thạnh, Châu Thành (An Giang)|Hòa Bình Thạnh]], một phần ấp Đông Phú 2 của xã [[Vĩnh Nhuận, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Nhuận]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Vĩnh Lợi, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Lợi]].
#Tách các ấp Đông Bình 1, Đông Bình Trạch, Trung Bình 2, Tây Bình, nửa ấp Đông Bình 2 của xã [[Vĩnh Trạch, Thoại Sơn|Vĩnh Trạch]] và ấp Đông Phú 1 của xã [[Vĩnh Nhuận, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Nhuận]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Vĩnh Thành, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Thành]].
#Tách 1/2 ấp Vĩnh Bình và 1/3 ấp Vĩnh Thuận của xã [[Vĩnh Hanh, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Hanh]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Vĩnh Bình, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Bình]].
#Tách 1/2 ấp Vĩnh Bình của xã [[Vĩnh Hanh, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Hanh]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Vĩnh An, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh An]].
#Tách ấp Tân Phú của xã [[Vọng Thê, Thoại Sơn|Vọng Thê]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Tân Phú]].
#Tách ấp Tây Phú, ấp Hai Trân của xã [[Vọng Thê, Thoại Sơn|Vọng Thê]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Tây Phú, Thoại Sơn|Tây Phú]].
#Tách ấp Vọng Đông và ấp Hạc Phong của xã [[Vọng Thê, Thoại Sơn|Vọng Thê]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Vọng Đông, Thoại Sơn|Vọng Đông]].
#Tách ấp Trung Phú 1 và ấp Trung Phú 2 của xã [[Vĩnh Nhuận, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Nhuận]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Vĩnh Phú, Thoại Sơn|Vĩnh Phú]].
#Tách ấp Mỹ Thành, 1/4 ấp Mỹ Thới và ấp Phú Hữu của xã [[Định Mỹ, Thoại Sơn|Định Mỹ]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Định Thành, Thoại Sơn|Định Thành]].
#Tách 2/3 ấp Tây Khánh của xã [[Vĩnh Chánh, Thoại Sơn|Vĩnh Chánh]] lập thành một xã lấy tên là xã [[Vĩnh Khánh, Thoại Sơn|Vĩnh Khánh]].
#Sáp nhập ấp Vĩnh Hòa A, ấp Vĩnh Hòa B và 1/3 ấp Vĩnh Thuận (theo lòng kinh Sáu về nối với mương Trâu Hương Quan Giảng) của xã [[Vĩnh Hanh, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Hanh]] vào xã [[Cần Đăng, Châu Thành (An Giang)|Cần Đăng]].
#Sáp nhập một phần các ấp Đông An, Tây Bình A, Tây Bình B của xã [[Vĩnh Chánh, Thoại Sơn|Vĩnh Chánh]] (theo lòng rạch Mạc Cần Vện) vào xã [[Vĩnh Trạch, Thoại Sơn|Vĩnh Trạch]].
#Sáp nhập một phần các ấp Tây Bình và Bắc Thạnh của xã [[Thoại Giang, Thoại Sơn|Thoại Giang]] vào thị trấn [[Núi Sập (thị trấn)|Núi Sập]] (theo lòng kinh Long Xuyên đi Rạch Giá và bờ đê đất ở khoảng giữa kinh E và kinh D).
#Đổi tên xã [[Thoại Giang, Thoại Sơn|Thoại Sơn]] thành xã [[Thoại Giang, Thoại Sơn|Thoại Giang]]
#Đổi tên thị trấn [[Núi Sập (thị trấn)|Đông Sơn]] thành thị trấn [[Núi Sập (thị trấn)|Núi Sập]].
Đến thời điểm năm 1979, huyện Châu Thành có 22 xã: [[An Hòa, Châu Thành (An Giang)|An Hòa]], [[Bình Hòa, Châu Thành (An Giang)|Bình Hòa]], [[Cần Đăng, Châu Thành (An Giang)|Cần Đăng]], [[Hòa Bình Thạnh, Châu Thành (An Giang)|Hòa Bình Thạnh]], [[Tân Phú, Châu Thành (An Giang)|Tân Phú]], [[Vĩnh An, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh An]], [[Vĩnh Bình, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Bình]], [[Vĩnh Hanh, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Hanh]], [[Vĩnh Lợi, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Lợi]], [[Vĩnh Nhuận, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Nhuận]], [[Vĩnh Thành, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Thành]], [[Định Mỹ, Thoại Sơn|Định Mỹ]], [[Định Thành, Thoại Sơn|Định Thành]], [[Phú Hòa, Thoại Sơn|Phú Hòa]], [[Tây Phú, Thoại Sơn|Tây Phú]], [[Thoại Giang, Thoại Sơn|Thoại Giang]], [[Vĩnh Chánh, Thoại Sơn|Vĩnh Chánh]], [[Vĩnh Khánh, Thoại Sơn|Vĩnh Khánh]], [[Vĩnh Phú, Thoại Sơn|Vĩnh Phú]], [[Vĩnh Trạch, Thoại Sơn|Vĩnh Trạch]], [[Vọng Đông, Thoại Sơn|Vọng Đông]], [[Vọng Thê, Thoại Sơn|Vọng Thê]] và 2 thị trấn: [[An Châu]], [[Núi Sập (thị trấn)|Núi Sập]].
*Quyết định '''300-CP'''<ref name=300CP>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-300-CP-dieu-chinh-dia-gioi-huyen-thi-xa-tinh-An-Giang-vb57940t17.aspx Quyết định 300-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện [[Thoại Sơn, An Giang|Thoại Sơn]]
#Huyện Châu Thành gồm có các xã [[An Hòa, Châu Thành (An Giang)|An Hòa]], [[Bình Hòa, Châu Thành (An Giang)|Bình Hòa]], [[Cần Đăng, Châu Thành (An Giang)|Cần Đăng]], [[Hòa Bình Thạnh, Châu Thành (An Giang)|Hòa Bình Thạnh]], [[Tân Phú]], [[Vĩnh An, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh An]], [[Vĩnh Bình, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Bình]], [[Vĩnh Hanh, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Hanh]], [[Vĩnh Lợi, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Lợi]], [[Vĩnh Nhuận, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Nhuận]], [[Vĩnh Thành, Châu Thành (An Giang)|Vĩnh Thành]], và thị trấn [[An Châu]].
#Ranh giới giữa hai huyện Châu Thành và Thoại Sơn quy định như sau: Bắt đầu từ giữa lòng kinh Tư Kề (phần giáp ranh với huyện Tri Tôn) nối liền với Kinh Làng, kinh Ba Dầu đến ngã năm Ba Bần theo giữa lòng kinh Long Xuyên đi Rạch giá đến giáp ranh thị xã Long Xuyên.
#Sáp nhập xã [[Bình Thủy, Châu Phú|Bình Thủy]] của huyện Châu Thành vào huyện [[Châu Phú]]
#Sáp nhập xã [[Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên|Mỹ Hòa Hưng]] của huyện Châu Thành vào thị xã [[Long Xuyên]]
*Nghị định '''76-CP''' ngày 28 tháng 10 năm 1993 về việc thành lập một số xã thuộc các huyện Châu Thành và Thoại Sơn; theo đó, thành lập xã Bình Thạnh thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Bình Hòa.
 
==Hình ảnh ==