Khác biệt giữa các bản “Đinh Liệt”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Trọng thần thời Lê Thánh Tông===
Ngày 3, tháng 10 năm 1459, Lạng Sơn Vương [[Lê Nghi Dân]] đang đêm bắc thang, chia quân ba đường, trèo thành cửa đông, lẻn vào cung cấm. Vua [[Lê Nhân Tông]] và Tuyên Từ hoàng hậu bị hại. Ngày mồng 7, tháng 10 năm đó Lê Nghi Dân tự lập, lên ngôi hoàng đế.
 
Ngày mồng 6, tháng 6 năm 1460, Đinh Liệt lúc ấy giữ chức Khai phủ nghi đồng tam ty Thái phó bình chương quân quốc trọng sự Á quận hầu, cùng với khai phủ nghi đồng tam ty nhập nội kiểm hiệu thái phó bình chương quân quốc trọng sự Á quận hầu [[Nguyễn Xí]], Nhập nội kiểm hiệu bình chương quân quốc trọng sự Á thượng hầu [[Lê Lăng]], tư mã tham dự triều chính Đình thượng hầu [[Lê Niệm]], Tổng tri ngự tiền hậu quân Á hầu Lê Nhân Thuận, Tổng tri ngự tiền trung quân Quan nội hầu Lê Nhân Khoái, tổng tri ngự tiền thiện trạo doanh quân Quan phục hầu Trịnh Văn Sái, Thiêm tri Bắc đạo quân dân bạ tịch Trịnh Đạc, Điện tiền ty đô chỉ huy [[Nguyễn Đức Trung]], thiết đột tả quân đại đội trưởng Nguyễn Yên. Nhập nội đại hành khiển Lê Vĩnh Trường, Điện tiền ty chỉ huy Lê Yên, Lê Giải cùng bàn với nhau lật đổ Lạng Sơn Vương [[Lê Nghi Dân]].
 
Sau buổi chầu, [[Nguyễn Xí]], [[Đinh Liệt]] cầm quân giết Phạm Đồn, Phan Ban, giáng Nghi Dân làm Lệ Đức Hầu, rước hoàng tử Tư Thành lên ngôi, tức vua Lê Thánh Tông.<ref name="ReferenceB">Đại việt sử ký toàn thư, bản kỷ, quyển XII</ref>
 
Tháng 10, năm 1460, vua Lê Thánh Tông phong ông làm Lân Quận Công.<ref name="ReferenceB"/>
Người dùng vô danh