Khác biệt giữa các bản “Krông Pắc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nghị định số 356-BNV/HC/NĐ của chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] ngày [[2 tháng 7]] năm 1958 ấn định tỉnh Darlac có 5 quận, 21 tổng và 77 xã. Trong đó, quận Ban Mê Thuột có 4 tổng, quận Lạc Thiện (đổi tên từ quận Lăk) có 7 tổng, quận M’Đrak có 4 tổng, quận Đak Song có 2 tổng và quận Buôn Hồ có 4 tổng.
 
Sau năm [[1975]], quận Phước An đổi thành huyện Krông Pắk, gồm 2 thị trấn: Krông Pắk, M'Drăk và 26 xã: Čư Huê, Čư Króa, Čư Kty, Ea BhốkBhôk, Ea Đar, Ea Kar, EaÊa Kênh, EaÊa Kmút, Ea KnuếcKnuêč, EaÊa Kuăng, EaÊa Ktur, Ea Tíh, Ea Trang, Ea Trul, EaÊa Yiêng, EaÊa Yông, Hòa An, Hòa Hiệp, Hòa Lễ, Hòa Sơn, Hòa Tiến, Khuê Ngọc Điền, Krông Bông, Krông BúkBuk, Krông Jing, Xuân Phú.
 
Ngày 30-8-1977, thị trấn M'đrắkMdrăk và 4 xã: Čư Króa, EaÊa Tíh, Krông Jing, Ea Trang chuyển sang trực thuộc huyện [[M'ĐrắkMdrăk]]. Huyện Krông PắkPač còn lại thị trấn Krông PắkPač và 22 xã: Čư Huê, Čư Kty, EaÊa Bhốk, EaÊa Đar, EaÊa Kar, EaÊa Kênh, EaÊa Kmút, EaÊa Knuếc, EaÊa Kuăng, EaÊa Ktur, Ea Trul, Ea Yiêng, EaÊa Yông, Hòa An, Hòa Hiệp, Hòa Lễ, Hòa Sơn, Hòa Tiến, Khuê Ngọc Điền, Krông Bông, Krông Búk, Xuân Phú.
 
Ngày 20-4-1978, thành lập 3 xã: Hòa Thành, Hòa Tân, Hòa Phong.
 
Ngày 17-9-1981, chia xã EaÊa Yiêng thành 2 xã lấy tên là xã EaÊa Yiêng và EaÊa Uy. Từ đó, huyện Krông PắkPač có thị trấn Krông Pắk và 26 xã: Cư Huê, Čư Kty, EaÊa BhốkBhôk, EaÊa Đar, EaÊa Kar, EaÊa Kênh, EaÊa KmútKmut, EaÊa KnuếcKnuêč, EaÊa Kuăng, EaÊa Ktur, EaÊa Trul, EaÊa Uy, EaÊa Yiêng, Ea Yông, Hòa An, Hòa Hiệp, Hòa Lễ, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành, Hòa Tiến, Khuê Ngọc Điền, Krông Bông, Krông BúkBuk, Xuân Phú.
 
Ngày 19-9-1981, 3 xã: EaÊa Bhôk, EaÊa Ktur, Hòa Hiệp chuyển sang trực thuộc huyện [[Krông Ana]] (nay 3 xã này thuộc huyện [[Čư KuinKuiñ]]), tách 9 xã: Čư Kty, EaÊa Trul, Hòa Lễ, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền, Krông Bông để thành lập huyện [[Krông Bông]]. Huyện Krông PắkPač có thị trấn Krông PắkPăč và 14 xã: Čư Huê, EaÊa Đar, EaÊa Kar, EaÊa Kênh, EaÊa KmútKmut, Ea KnuếcKnuêč, Ea Kuăng, EaÊa Yiêng, EaÊa Yông, Ea Uy, Hòa An, Hòa Tiến, Krông Búk, Xuân Phú.
 
Ngày 12-11-1983, chia xã Ea Kuăng thành 3 xã lấy tên là Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Hiu.
 
Ngày 13-9-1986, 5 xã: Čư Huê, EaÊa Đar, EaÊa Kar, EaÊa KmútKmut, Xuân Phú chuyển sang trực thuộc huyện [[EaÊa Kar]], huyện Krông PắkPač còn lại thị trấn Krông PắkPač và 11 xã: EaÊa Hiu, EaÊa Kênh, Ea KnuếcKnuêč, EaÊa Kuăng, EaÊa Phê, EaÊa Yiêng, EaÊa Yông, EaÊa Uy, Hòa An, Hòa Tiến, Krông BúkBuk.
 
Năm 1990, chia xã Hòa Tiến thành 2 xã lấy tên là xã Hòa Tiến và xã Tân Tiến.
 
Ngày 21-1-1995, chuyển xã Hòa Đông thuộc thành phố [[Buôn Ma Thuột]] về huyện Krông PắkPač quản lý.
 
Ngày 18-11-1996, thành lập xã EaÊa Kly trên cơ sở 5.385 ha diện tích tự nhiên và 14.000 nhân khẩu của xã Krông BúkBuk; thành lập xã Vụ Bổn trên cơ sở 10.943,7 ha diện tích tự nhiên và 7.000 nhân khẩu của xã Krông BúkBuk; đổi tên thị trấn Krông PắkPač thành thị trấn Phước An.
 
== Kinh tế - xã hội ==
Người dùng vô danh