Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

n
Cấp cao hơn nữa được cung cấp bởi khái niệm này là ''assembly''. Một ''assembly'' là một file hoặc nhiều file được liên kết với nhau (thông qua file al.exe), chứa đựng nhiều namespace và object. Các chương trình cần các lớp để thực thi một chức năng đặc biệt nào đó sẽ tham chiếu các ''assembly'' chẳng hạn như System.Drawing.dll và System.Windows.Forms.dll cũng như các core library (lưu trong file mscorlib.dll).
 
<br />
 
== .Net Core ==
<br />
== Ví dụ đơn giản Hello World ==
Dưới đây là một chương trình C# rất đơn giản, với ví dụ "[[chương trình máy tính "Xin chào thế giới"|Hello World]]" kinh điển:
1

lần sửa đổi